Algemene voorwaarden iPhoneReparatieVenlo

Klachten/Defecten
1 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die via de mail of telefonisch zijn aangegeven.
Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen en reparatiekosten.
Prijsopgave

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch of per mail een prijsopgave gedaan.
Vrijblijvend onderzoek

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door iPhone Reparatie Venlo en betaalt dan alleen onderzoekskosten.
Kwaliteit

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt iPhone Reparatie Venlo de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.
Garantie

7. iPhone Reparatie Venlo geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat het product afgehaald wordt. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij per mail uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

8. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet iPhone Reparatie Venlo een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Na herstelling van het product vervalt de fabrieks garantie en is iPhone Reparatie Venlo niet aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie.

Verlies van Data
9. iPhone Reparatie Venlo is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan iPhone Reparatie Venlo opstuurt of langsbrengt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

10. Heeft de klant gedurende een periode van drie maanden nagelaten de reparatie van het product te betalen, is iPhone Reparatie Venlo gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen
11. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

12. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. iPhone Reparatie Venlo blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

13. De consument heeft het recht gedurende vier weken nadat iPhone Reparatie Venlo zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter

[table “4” not found /]